உணவுக்கால்வாய் thumbபடிக்க, ஞாபகம் வைக்க சிரமப்படும் உங்களுக்காக