தாங்கற் கரைசல்கள் பற்றி படிக்கும் போது தாங்கற் கொள்ளளவு பற்றியும் அறிய வேண்டும். இதற்கான theory கீழே தரப்படுகிறது. 

Buffer capacity notes 1

buffer capacity notes 2

Buffer capacity notes 3

Thank you. Keep sharing...Smile

Log in to comment