மின்காந்தத் தூண்டல் is actually a big section. இதை இலகுவாக examக்கு படிப்பதற்கான ஒரு suggestionஆக we provide you this mind map.

இது போன்ற ஒன்றை உங்களுடைய notesஐ வைத்து Free timeஇல் prepare செய்து கொண்டால் it will be a big support for you to reduce the exam tention. And also குறைந்த timeஇல் இலகுவாகவும் mindக்கு stress இல்லாமலும் படிக்கலாம்.

electromagnetic induction mind map1electromagnetic induction mind map2

Hope it was useful.

Feel free to post your doubts, Questions, Requests and Suggestions regarding this section in our forum. We are here to help you!

Click here to post--->A/L discussions

Thanks for reading...

Keep sharing and stay tuned with us...

Every share is a care for someone like you...

Log in to comment