பிரதானமாக 4 வகையான விலங்கிழையங்கள் உண்டு. அவையாவன,

cellRead it like a story! It's awesome!